Raport półrocznyKoenig & Bauer jeszcze silniejszy na rynkach druku opakowań i druku cyfrowego

• Wartość otrzymanych kontraktów wynosi 602 mln euro

• Wielkość zleceń w realizacji 621 mln euro

• EBIT 16,3 mln euro

• Wyraźna reakcja klientów na oferowane nowe rozwiązania i rozwój już istniejących

• Prognoza na rok 2017 potwierdza: do 1,25 mld euro obrotu przy marży EBIT rzędu prawie 6%

 

Po dobrym starcie w rok jubileuszu 200-lecia firma Koenig & Bauer podaje informację o pozytywnym przebiegu transakcji handlowych w drugim kwartale 2017 roku. „Sukcesy na targach Print China w Peking, interpack w Düsseldorfie oraz METPACK w Essen przyczyniły się do znacznego wzrostu zamówień w porównaniu do ubiegłego roku z rynków opakowaniowych obejmujących druk na kartonach, blasze, szkle i korpusach szklanych oraz systemy znakowania. Jednakże mimo tych przyrostów oraz działającego ekspansywnie działu usług serwisowych wartość otrzymanych zleceń leżała na poziomie 601,9 mln euro i wynosiła nieco poniżej wartości 618,8 mln euro z ubiegłego roku, na którą wpłynęły większe zlecenia z rynku papierów wartościowych”, powiedział CEO Claus Bolza-Schünemann. Przy poziomie obrotów koncernu leżących na poziomie 538,9 mln euro i ze względu na terminy dostaw; znajdująca się nieco poniżej wartości ubiegłego roku wartość zleceń w realizacji leży na wysokim poziomie 620,5 mln euro.

EBIT osiągnął 16,3 mln euro. „Na wartość 20,7 mln euro w ubiegłym roku wpłynęło zamknięcie w drugim kwartale większego projektu z rynku papierów wartościowych (4,9 mln. euro) oraz wyższy obrót”, wyjaśnił CFO Dr. Mathias Dähn. Wynik koncernu na poziomie 15,2 mln euro (2016: 17,2 mln euro) odpowiada wynikowi na akcję 0,93 euro (poprzedni rok: 1,05 euro).

 

Druk autonomiczny – Made by Koenig & Bauer: Za pomocą funkcji AutoRun oraz aplikacji Rapida LiveApp firma KBA-Sheetfed ustanawia nowe standardy w offsecie arkuszowym.

„Obok wciąż wzrastającego rynku usług serwisowych do naszego zrównoważonego, przynoszącego zysk rozwoju przyczynić się powinny nasze obecne oraz nowe rozwiązania dotyczące druku, uszlachetniania oraz obróbki po druku opakowań oraz nasze przemysłowe aplikacje do druku cyfrowego”, powiedział Dr. Mathias Dähn. Claus Bolza-Schünemann zwrócił uwagę na duże zainteresowanie klientów nowo opracowanym rozwiązaniem CS MetalCan przeznaczonym do zadruku dwuczęściowych puszek do napojów, które po serii intensywnych testów będzie planowo dostępne w sprzedaży w roku 2018.

Wyraźnie wyższy zysk w dziale Sheetfed wzmacnia dochód koncernu

W segmencie Sheetfed wartość otrzymanych zleceń wzrosła dzięki większej ilości zleceń serwisowych oraz zamówień na urządzenia pracujące w zakresie średniej wielkości formatów o 12,2 % do 326,3 mln euro. Cieszy także przyrost wielkości zamówień na sztance płaskie przeznaczone do obróbki po druku kartonów i tektury falistej. Obrót wzrósł w porównaniu do ubiegłego roku (291,7 mln euro) o 5,5% do 307,8 mln euro. Zwiększenie obrotu oraz lepsze marże przy jednoczesnym obniżeniu kosztów doprowadziły do znacznego wzrostu zysku segmentu do 12,1 mln euro (2016: 8,6 mln euro).

W segmencie druku Digital & Web osiągnięto dobrą wielkość otrzymanych zleceń na poziomie 85,7 mln euro. Przy niższym obrocie rzędu 68,3 mln euro (2016: 75,5 mln euro) stan zleceń w realizacji zwiększył się z 92,3 mln euro do 93,6 mln euro. EBIT na poziomie –2,8 mln euro (2016: –2,7 mln euro) został dodatkowo obciążony kwotą –3,1 mln euro przez KBA-Flexotecnica. Prace optymalizacyjne we włoskiej spółce – córce mają na celu przyspieszenie tempa wzrostu na przyszłościowym rynku opakowań giętkich. Nie biorąc pod uwagę działań związanych z tym obszarem wynik segmentu Digital & Web był pozytywny.

Mimo przyrostów w obszarze rozwiązań dla druku wartość nowych zamówień w segmencie Special nie przekroczył wartości z ubiegłego roku 269,5 mln euro wywindowanej przez większe zlecenia z rynku papierów wartościowych i osiągnął wielkość 216,3 mln euro. Obrót segmentu na poziomie 189,2 mln euro ze względu na terminy dostaw pozostał jeszcze w tyle za wartością z ubiegłego roku (222,9 mln euro). EBIT o wartości 14,6 mln euro pozwolił na osiągnięcie marży rzędu 7,7 %. Wartość z ubiegłego roku na poziomie 22,1 mln euro była skutkiem większych zleceń z rynku papierów wartościowych.

Kwota kapitału własnego wzrosła do 32,6%

Mimo wyższych zaliczek wpłaconych przez klientów przepływy pieniężne z działalności spółki leżące na poziomie –20,0 mln euro znajdowały się poniżej wartości z ubiegłego roku –10,6 mln euro. Na dzień rozliczenia znaczący dla tej wielkości był wzrost zapasów dla realizacji obrotów w drugim półroczu oraz wzrost wartości wierzytelności klientów spowodowany skomasowaniem wysyłek krótko przed końcem półrocza. Obok wyższych nakładów na inwestycje przepływ wolnych środków pieniężnych o wartości -65,5 mln euro został obciążony pierwszą transzą wypłat w wysokości 32,4 mln euro z tytułu częściowego finansowania rezerwy zabezpieczającej wypłatę emerytur. Wraz z płynnymi środkami finansowymi o wartości 127,5 mln euro, papierami wartościowymi na kwotę 14,7 mln euro oraz wysokimi liniami kredytów gotówkowych i awali grupa Koenig & Bauer dysponuje stabilną bazą finansową. Kwota kapitału własnego w relacji do nieco większej sumy bilansowej zwiększyła się do 32,6 % (Koniec 2016: 31,1 %).

 

Innowacyjna maszyna do druku na blasze CS MetalCan rewolucjonizuje zadruk dwuczęściowych puszek do opakowań dzięki krótkim czasom narządzania oraz zastosowaniu dziesięciu zespołów drukujących.

Liczba pracowników koncernu na dzień 30 czerwca zwiększyła się w stosunku do roku poprzedniego o 158, do 5.359. Obok  dedykowanego wzmocnienia personelu ekspandującego działu serwisu oraz działów zajmujących się nowymi obszarami rynków opakowań i cyfrowego w skład firmy weszło także 71 pracowników zatrudnionych uprzednio w firmie KBA-Iberica Die Cutters, producenta sztanc płaskich.

Prognoza na rok 2017 potwierdzona

Biorąc pod uwagę wartość zleceń w realizacji na koniec półrocza rzędu 620,5 mln euro, wzrost wartości rynku usług serwisowych, wzrost zapytań z rynku opakowaniowego oraz prognozy dotyczące aktualnych projektów w obszarze druku cyfrowego oraz papierów wartościowych zarząd oczekuje wzrastającej dynamiki obrotów koncernu oraz pozytywnych wyników. O ile warunki gospodarcze i polityczne nie ulegną znacznemu pogorszeniu, management dążyć będzie w roku 2017 do naturalnego wzrostu obrotów w koncernie do 1,25 mld euro oraz zysku przed opodatkowaniem na poziomie 6%.

Raport kwartalny jest do pobrania jako PDF pod adresem

https://www.kba.com/investor-relations/finanzberichte/

Ważna wskazówka:
Niniejsza informacja prasowa zawiera wypowiedzi odnoszące się do przyszłości, oparte o założenia i szacunki przedsiębiorstwa Koenig & Bauer AG. Nawet jeżeli kierownictwo koncernu przyjmuje, że te założenia i szacunki są prawidłowe, przyszły rzeczywisty rozwój wypadków oraz rzeczywiste wydarzenia mogą od nich znacznie odbiegać ze względu na czynniki, na które przedsiębiorstwo nie ma wpływu. Do czynników takich zalicza się między innymi zmiany położenia gospodarczego, zmiany kursów walut oraz zmiany w obrębie branży poligraficznej. Prognoza nie uwzględnia żadnych istotnych efektów czy wpływów portfolio w odniesieniu do kwestii prawnych czy urzędowych. Zależy ona ponadto od dalszego wzrostu dochodów i nie uwzględnia istotnych, krótkotrwałych zmian na rynku. Firma Koenig & Bauer AG nie gwarantuje w żaden sposób, że faktyczne wyniki w przyszłości będą takie same jak zawarte w niniejszej informacji prasowej liczby i prognozy.

Grupa Koenig & Bauer30.06.2016 w mln euro    30.06.2017 w mln euro    Zmiana  
Obrót
Sheetfed
Digital & Web
Maszyny specjalne
Przejście
553,9
291,7
75,5
222,9
-36,2
538,9
307,8
68,3
189,2
-26,4
-2,7 %
+5,5 %
-9,5 %
-15,1 %  
Otrzymane zlecenia
Sheetfed
Digital & Web
Maszyny specjalne
Przejście
618,8
290,8
90,1
269,5
-31,6
601,9
326,3
85,7
216,3
-26,4
-2,7 %
+12,2%
-4,9%
-19,7%
Zlecenia w realizacji
Sheetfed
Digital & Web
Special
Przejście
639,8
281,9
92,3
289,4
-23,8
620,5
256,1
93,6
285,2
-14,4
-3,0%
-9,2%
+1,4%
- 1,5%
  
EBIT
Sheetfed
Digital & Web
Maszyny specjalne
Przejście
20,7
8,6
-2,7
22,1
-7,3
16,3
12,1
-2,8
14,6
-7,6
     
Wynik przed opodatkowaniem (EBT)17,8   15,9  
Wynik koncernu17,215,2 
Wynik na akcję w EUR1,050,93 
Pracownicy na 30.06
Z tego uczniowie / praktykanci  
5.201
300
5.359
289

 

 

Paweł Krasowski

u. Puławska 456
02-884 Warszawa
Poland

Tel.: +48 668 872 692
Fax: +48 22 651 92 34
pawel.krasowski(at)koenig-bauer.com

Zamówić broszury drukowane
    Do zamówienia